Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

AOV: de taakverschuivingsclausule

1 juni 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: de taakverschuivingsclausule

Eerder is toegelicht dat er verschillende soorten arbeidsongeschiktheidscriteria bestaan, namelijk gangbare arbeid, passende arbeid en beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bij het meest ruime criterium, beroepsarbeidsongeschiktheid, wordt in beginsel alleen gekeken naar het verzekerd beroep en wordt vastgesteld in hoeverre de verzekerde de werkzaamheden verbonden aan dit beroep na arbeidsongeschiktheid nog kan verrichten.

De woorden “in beginsel” staan hiervoor niet voor niets. Want de zaken liggen helaas vaak niet zo eenvoudig als in eerste instantie gedacht. In veel polisvoorwaarden is namelijk een zogenoemde taakverschuivingsclausule opgenomen. Die kan bijvoorbeeld zo zijn geformuleerd:

“Bij het vaststellen van de werkzaamheden houden we rekening met mogelijke taakaanpassingen, taakverschuivingen en/of aanpassing van werkomstandigheden binnen het eigen bedrijf.”

Dat betekent dat bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid – ook bij beroepsarbeidsongeschiktheid –  niet alleen wordt gekeken naar de werkzaamheden die de verzekerde vóór arbeidsongeschiktheid deed, maar ook naar de mogelijkheden die verzekerde heeft om zijn werkzaamheden zodanig te veranderen (door aanpassingen, verschuivingen, aanpassing van werkomstandigheden) dat hij zo veel mogelijk arbeid kan blijven verrichten, rekening houdend met zijn beperkingen.

Hoe zo’n taakverschuivingsclausule concreet moet worden toegepast, is steeds afhankelijk van de specifieke tekst van de polisvoorwaarden én de omstandigheden van het geval (het verzekerd beroep, de mogelijkheden, het bedrijf van de verzekerde, et cetera). Het is dus niet verwonderlijk dat deze taakverschuivingsclausule tot veel geschillen tussen verzekeraars en verzekerden leidt.