Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

AOV: de mededelingsplicht en de twee maanden-termijn

20 juli 2021

AOV: de mededelingsplicht en de twee maanden-termijn

Een verzekeringnemer heeft bij het aangaan van een verzekering een mededelingsplicht tegenover de verzekeraar (art. 7:928 BW). De verzekeraar moet namelijk in staat worden gesteld om het aangeboden risico te beoordelen. De mededelingsplicht komt er in de praktijk vaak simpelweg op neer dat de verzekeringnemer de aangeboden vragenlijsten (aanvraagformulier/gezondheidsverklaring) bij het aanvragen van de verzekering naar waarheid en volledig moet invullen.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering betekent het voorgaande dat, wanneer een verzekerde arbeidsongeschikt raakt en aanspraak maakt op uitkering, een verzekeraar aan de hand van de informatie die dan bekend wordt (waaronder informatie over de medische voorgeschiedenis) zal nagaan of de informatie die bij het aanvragen van de verzekering op de gezondheidsverklaring stond vermeld achteraf bezien wel klopt.

Een daadwerkelijke schending van de mededelingsplicht kan voor de verzekeringnemer allerlei vervelende gevolgen hebben, zoals het einde van de polis en het ontbreken van een recht op uitkering.

Over deze mededelingsplicht en de eisen die in dat kader aan de verzekeringnemer worden gesteld, is in een eerdere blog al het nodige gezegd. Er moet evenwel niet worden vergeten dat de mededelingsplicht niet alleen eisen stelt aan de verzekeringnemer, maar dat ook de verzekeraar bij een beroep op de mededelingsplicht aan regels gebonden is.

De verzekeraar moet zich namelijk houden aan een termijn van twee maanden waarbinnen hij de verzekerde na ontdekking van de schending van de mededelingsplicht daarop moet wijzen onder
vermelding van de mogelijke gevolgen daarvan (art. 7:929 BW). Is de verzekeraar te laat, dan heeft hij zijn recht op het inroepen van de gevolgen van een eventuele schending van de mededelingsplicht verspeeld.

Als de termijn van twee maanden is geschonden, voorkomt dat dus een (potentieel langdurige) inhoudelijke discussie over de vraag of bij het aangaan van de verzekering de juiste informatie is verstrekt. En het controleren van die termijn is de moeite waard, want het gaat echt nog weleens mis bij verzekeraars.